Αναζήτηση
  • Admin

Επιβαρύνσεις αγορας & εκμετάλλευσης ακινήτου στήν Ελλάδα


Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από αρκετούς αλλοδαπούς, λόγω και της γενικότερης πτώσης των τιμών τα τελευταία χρόνια.


Οι εν δυνάμει αγοραστές ενδιαφέρονται να προβούν στην απόκτηση είτε για ιδία χρήση ή για εκμετάλλευση του. Ας δούμε όμως κάποια βασικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζει κάθε αγοραστής.Αγορά - Επιβαρύνσεις


Το κόστος αγοράς ποικίλλει ανάλογα με το είδος, την έκταση του ακινήτου, την περιοχή στην οποία αυτό βρίσκεται και είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης με τον πωλητή. Η κυριότερη επιβάρυνση είναι ο Φόρος Μεταβίβασης (Φ.Μ.Α.), οποίος υπολογίζεται σε 3%.


Εξαιρετικά, για ακίνητα με οικοδομική άδεια εκδοθείσα μετά την 31/12/2005 και υπό την προϋπόθεση ότι πωλούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, η πρώτη αποκλειστικά μεταβίβαση επιβαρύνεται με συντελεστή 24%


Ο εκάστοτε συντελεστής του Φόρου Μεταβίβασης αλλά και όλων των ποσοστιαίων επιβαρύνσεων υπολογίζεται πάνω στη μεγαλύτερη τιμή, ανάμεσα στην τιμή αγοραπωλησίας και της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η αντικειμενική αξία είναι η εκτιμώμενη νομισματική αξία σύμφωνα με την ελληνική φορολογική αρχή, υπολογίζεται από το συμβολαιογράφο, και για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη το είδος του ακινήτου, το μέγεθός του (εμβαδό), η περιοχή στην οποία βρίσκεται, το έτος κτήσης του, ο όροφος κλπ.


Άλλες επιβαρύνσεις που αξίζει να γνωρίζουμε είναι η αμοιβή του συμβολαιογράφου, που κυμαίνεται μεταξύ 0,80% - 2%, το κόστος μεταγραφής στο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο μεταξύ 0,475%-0,575% και η αμοιβή του λογιστικού γραφείου και του δικηγόρου (εφόσον μεσολαβήσει) που ξεκινάνε από 200 ευρώ περίπου για τον καθένα.Διατήρηση – Επιβαρύνσεις


Η κυριότερη επιβάρυνση κατά το χρονικό διάστημα διατήρησης του ακινήτου είναι ανά έτος ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο κυμαίνεται από 0,001 έως 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.


Για κατόχους ακινήτων με συνολική αντικειμενική αξία πάνω από 250.000 ευρώ προκύπτει και συμπληρωματικός φόρος ο οποίος κυμαίνεται από 0,10% έως 1,15% (για τα νομικά πρόσωπα είναι σταθερός 0,55%), πάντα σε συνάρτηση με τη συνολική αντικειμενική αξία. Υπάρχει επίσης και ο ετήσιος δημοτικός φόρος, ο οποίος κυμαίνεται ανά έτος κοντά στο 0,03% της αντικειμενικής αξίας.


Το ετήσιο κόστος της φορολογικής εκπροσώπησης & λογιστικής παρακολούθησης ξεκινάει από 50 ευρώ για ενδιαφερόμενους που χρησιμοποιούν το ακίνητο για ιδία χρήση ή και καθόλου.Εκμεταλλευση – Επιβαρύνσεις


Στην περίπτωση της εκμίσθωσης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο υπάρχουν δύο ειδών επιβαρύνσεις που υπολογίζονται κλιμακωτά:Για τα νομικά πρόσωπα υπάρχει σταθερός φορολογικός συντελεστής 29%, ενώ ο φόρος μερισμάτων καθορίζεται στο 15%.

Το κόστος της ετήσιας φορολογικής εκπροσώπησης & λογιστικής παρακολούθησης ξεκινάει από 70 ευρώ και διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ακινήτων και των μισθώσεων που έχουν λάβει χώρα μέσα στο έτος.