top of page
Αναζήτηση
 • Εικόνα συγγραφέαAdmin

Golden Viza – Απόκτηση άδειας διαμονής Επενδυτή στην Ελλάδα


Εδώ και χρόνια η Ελλάδα αποτελεί έναν δελεαστικό προορισμό, όχι μόνο για τις ομορφιές της, αλλά και λόγω ότι παρέχει ένα από τα καλύτερα επενδυτικά προγράμματα για την απόκτηση άδειας διαμονής Ευρωπαϊκού τύπου.


Παρακάτω θα αναλύσουμε τις προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας διαμονής επενδυτή, την χρονική της ισχύ, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την διαδικασία απόκτησής της και τις παροχές της.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


 • ➤ Αγορά οποιουδήποτε ακινήτου από φυσικό πρόσωπο με ελάχιστο τίμημα 250.000 ευρώ.

 • ➤ Αγορά οποιουδήποτε ακινήτου από νομικό πρόσωπο με ελάχιστο τίμημα 250.000 ευρώ, με προϋπόθεση ότι όλες οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια ανήκουν εξ ολοκλήρου στο φυσικό πρόσωπο – επενδυτή.

 • ➤ Μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας, ελάχιστου ποσού των 250.000 ευρώ και να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

 • ➤ Αγορά αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το νόμο και οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου και τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις με ελάχιστο ποσό 250.000 ευρώ.

 • ➤ Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και συνολικά με ελάχιστο ποσό των 250.000 ευρώ.


Σημείωση: Το τίμημα θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς για την απόκτηση της άδειας διαμονής Επενδυτή.

Μπορούν να αγοραστούν περισσότερα του ενός ακινήτου με συνολικό τίμημα 250.000 ευρώ.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ


Η άδεια διαμονής επενδυτή εκδίδεται για την διάρκεια πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσής της για το ίδιο διάστημα και όσες φορές χρειαστεί, με προϋπόθεση ότι η ακίνητη περιουσία παραμένει, στην κυριότητα και νομή του Επενδυτή ή παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις.

Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειας του Επενδυτή λήγει και ανανεώνεται ταυτόχρονα με την δική του.


Τα διαστήματα απουσίας από την χώρα δεν εμποδίζουν την ανανέωση της άδειας διαμονής.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 1. Ο Επενδυτής

 2. Μέλη της οικογένειας του Επενδυτή (Σύζυγος, τέκνα έως την ηλικία 21 ετών, γονείς του ίδιου και της/του συζύγου)


Σημείωση: Η άδεια διαμονής μπορεί να εκδοθεί και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας των συζύγων, δηλαδή σε περίπτωση αγοράς ακινήτου από τους συζύγους κατά 50% ο καθένας με συνολικό ελάχιστο τίμημα 250.000 ευρώ. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση συζύγων, σε κάθε άλλη περίπτωση ο καθένας των αγοραστών θα πρέπει να καταβάλει το ελάχιστο ποσό των 250.000 ευρώ.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτου, όμως σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής ασκείται μόνο από τον δωρεοληπτη τον αποδέκτη γονικής παροχής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


 • Αίτηση

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

 • Επικυρωμένο αντίγραφο, από Έλληνα Δικηγόρο, όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα με την προβλεπόμενη, ισχύουσα σφραγίδα ή θεώρηση εισόδου.

 • Πιστοποιητικά γεννήσεων όλων των αιτούντων την άδεια διαμονής.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ώστε να αποδεικνύεται ο συγγενικός δεσμός μεταξύ Επενδυτή και των μελών της οικογένειας του.

 • Δύο παράβολα με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 και του άρθρου 38 του νόμου 4546/2018 (101 Α΄), ύψους 2000 ευρώ και 16 ευρώ, αντίστοιχα και για το κάθε μέλος της οικογένειας του Επενδυτή 150 ευρώ και 16 ευρώ αντίστοιχα.

 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως ορίζεται βάση Νόμου.

 • Οριστικά συμβόλαια αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου μαζί με τα πιστοποιητικά μεταγραφών τους.

 • СΒεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, ο τρόπος καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος ή μισθώματος και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής αίρεσης καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή κ.α.

 • Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η μη ύπαρξη βαρών.


Σημείωση: Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά που εκδίδονται στην αλλοδαπή πρέπει να είναι επικυρωμένα με σφραγίδα Apostille, εκτός αν προβλέπεται άλλη διαδικασία, λόγω ειδικής σύμβασης των κρατών και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελλάδα.

Η κατάθεση και έκδοση της άδειας διαμονής μπορεί να γίνει από δικηγόρο, εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Επενδυτή και των μελών της οικογένειας του.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ


 1. Ο Επενδυτής πρέπει να εισέλθει νόμιμα στην χώρα, αποκτήσει ελληνικό ΑΦΜ και προβεί στην αγορά ή μίσθωση ακινήτων ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ.

 2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς ή μίσθωσης, καταθέσει την αίτηση για την απόκτηση της άδειας διαμονής Επενδυτή.

 3. Κατόπιν κατάθεσης της αίτησης για την απόκτηση άδειας διαμονής και παραλαβής προσωρινής άδειας διαμονής, κατάθεση αίτησης για λήψη βιομετρικών στοιχείων. Ο Επενδυτής και τα μέλη της οικογένειας του μπορούν να υποβάλουν αίτημα για την λήψη των βιομετρικών στοιχείων και σε άλλο χρόνο από την κατάθεση της αίτησης για την απόκτηση της άδειας διαμονής.

 4. Μετά την λήψη βιομετρικών στοιχείων, παραλαβή της οριστικής άδειας διαμονής εντός δύο μηνών από την λήψη βιομετρικών στοιχείων.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


Η άδεια διαμονής παρέχει την δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η άδεια διαμονής Επενδυτή δεν παρέχει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Επιτρέπεται μόνο η οικονομική δραστηριότητα ως μέτοχος της εταιρείας, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε περίπτωση πώλησης των ακινήτων ή λύσης των μισθώσεων η άδεια διαμονής ανακαλείται και παύει να ισχύει.


Μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος έκδοσης της άδειας διαμονής Επενδυτή και των μελών της οικογένειας του ΕΔΩ. Στο συγκεκριμένο άρθρο καλύφτηκαν στο μέγιστο όλα τα σχετικά θέματα απόκτησης της άδειας διαμονής Επενδυτή, παρόλα αυτά αν έχετε κάποια απορία μπορείτε να απευθυνθείτε για νομική συμβουλή στον έμπυρο νομικό της εταιρείας μας, πατώντας ΕΔΩ.
© 2022 Pronaon 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.


0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ความคิดเห็น


bottom of page